586

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

        ๑.  รางวัลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕และ ๒๕๕๖

        ๒.  รางวัลเหรียญทองแดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕และ ๒๕๕๖

        ๓. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

       ๔. รางวัลโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

       ๕. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

       ๖. โรงเรียนรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รอบ  ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๓

         ๗. รางวัลเหรียญทองในงานจัดนิทรรศการ “อ่านคล่อง เขียนถูก ลูกรักการอ่าน” งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

          ๘.  รางวัลเหรียญทองในงานประกวด Best  Practices  การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย“กิจกรรมหนึ่งนักเรียนหนึ่งติวเตอร์”  งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

           ๙.  รางวัลเหรียญทองในงานประกวด Best  Practices  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย“Book &Drink Shop  งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

 

generic cialis viagra packs

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

 

 

 

 

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน