586

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

๑. นางอัชรี   ชาญเชาว์   รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  อำเภอบางปะอิน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖และรับโล่เกียรติคุณหนึ่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๗

๒.  นายสมควร  ห่อทอง  ผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)และ(จ.ภ.)    รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  อำเภอบางปะอิน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔และ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ๒๐ ปีขึ้นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ  จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

 

 

 

 

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน