586

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

๑.      ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

ชั้นเริ่มต้น(บ.ภ.)

ชั้นสูงสุด(จ.ภ.)

๑.

นางสาวประภารัตน์

วนิชชาการ

P

 

๒.

นางเสาวลักษณ์

รัตนานิพนธ์

P

P

๓.

นางสาวชุติวรรณ

แจ่มใจหาญ

P

 

 

๒.   ครูที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นางจันทร์วิมมล     นัยพันธ์

 

นางชุติวรรณ          แจ่มใจหาญ

 

นายศิริพงษ์            ตรัสศรี

 

order super cialis

นางพิราวรรณ       จันทร์ประเสริฐ

 

นางศุภณัฐ             ล่ำแรง

 

นางประภารัตน์     วนิชชาการ

 

นางอรไท              ดอกไม้แก้ว

 

นางเสาวลักษณ์      รัตนานิพนธ์

 

 

ผลงานครู

 

 

 

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

 

 

 

 

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน