ประวัติโรงเรียนเซนต์แมรี

ประวัติโรงเรียน

           พ.ศ. ๒๕๒๔ นายอภิชาต และนางมานิจ ชาญเชาว์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม   

การเลี้ยงไก่ โดยการจำหน่ายไก่ และไข่ไก่ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง  

           พ.ศ.๒๕๓๖ ได้เลิกจากอาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่ และได้มาประกอบอาชีพธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน , จัดสรรบ้านและหอพัก ซึ่งบริเวณที่ทำการจัดสรรบ้านและที่ดิน ตลอดจนหอพัก อยู่ตรงข้ามกับ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  

           พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทิวาธานี เพิ่มมากขึ้นบนที่ดินประมาณ 

๓๐๐ ไร่ ที่ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                           พ.ศ. ๒๕๔๘ นายอภิชาต ชาญเชาว์ และนางมานิจ ชาญเชาว์ มีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับประชาชนจึงได้จัดสร้างสถานศึกษาในบริเวณหมู่บ้าน สินทิวาธานี บนเนื้อที่ ๑๔ ไร่ โดยสร้างเป็นอาคารเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พร้อมโรงอาหารขนาดใหญ่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเซนต์แมรี” เพื่อให้บุตรหลานที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียน 

           พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงได้แต่งตั้งนายปรีชา  ชาญเชาว์  เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวินัส แตงอ่อน เป็น

generic cialis england

ที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการ นางอัชรี ชาญเชาว์ เป็นผู้จัดการ และนายยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ร่วมดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียน และวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐  โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                       พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ทำพิธีเสกอาคารเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยบาทหลวงบัณฑิต ประจงกิจและได้แต่งตั้งนายสมควร  ห่อทอง เป็นรองผู้อำนวยการมาบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน และ จัดสร้างสนามเด็กเล่น ห้องสันทนาการ และพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ใหม่  

           พ.ศ. ๒๕๕๒   โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่ม จำนวน  ๒ หลัง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

     พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้เปิดใช้อาคารใหม่รูปตัว L จำนวน 2 อาคาร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารเรียน เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสันทนาการ  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องธุรการการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

     พ.ศ.๒๕๕๕    ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง 

        พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ทำพิธีเสกอาคารเรียนใหม่รูปตัว Lและฉลองรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยบาทหลวง วิทยา  แก้วแหวน และ โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

     พ.ศ. ๒๕๕๗   โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารเรียนเตรียมอนุบาล

      โรงเรียนเซนต์แมรีเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถเรียนภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีครูพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุน และคาดหวังว่านักเรียนจะมีพัฒนาด้านการมีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่าของการทำงานให้เสร็จและนับถือครูบุคลากรอื่นในโรงเรียนและให้เกียรติผู้อื่น โดยยึดจิตตารมณ์คาทอลิกเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง  ๕  ด้าน ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ โรงเรียนเซนต์แมรีวางเป้าหมายอนาคตในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถสูงในการอ่านออก เขียนได้ โดยเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  มุ่งให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน