นโยบายยุทธศาสตร์

นโยบายของโรงเรียนเซนต์แมรี

๑.   เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ มี      ความสุขในการเรียนรู้ รวมทั้งการมีอิสรภาพ และการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม

๒.  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญแบบมืออาชีพ

๓.  มุ่งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และสวัสดิการแก่บุคลากรมีความมั่นใจในการทำงาน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  

๔.  มุ่งพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั้งในด้านปัจจัย กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

๕.  จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก

๖.  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมทันสมัยและมี

มาตรฐานสากล สอดคล้องกับจิตตารมณ์การศึกษาคาทอลิกและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

๗.  มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดีและความภาคภูมิใจร่วมกัน


พันธกิจ (
Mission) ของโรงเรียน

พันธกิจ/ภารกิจ    (MISSION)       ด้านต่างๆ     ของโรงเรียนเซนต์แมรี

๑.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  และสุนทรียภาพ

๒.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๓.  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านสมวัยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

๔.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

๕.พัฒนาและส่งเสริมครูในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

๖.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๗.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนด

๘.จัดบรรยากาศ สถานที่  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๙.จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้  เกี่ยวกับเจตนารมณ์ แห่งพระวรสาร รักและรับใช้ บูรณาการหลักศาสนสัมพันธ์

๑๐.พัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร

                                                                                   พันธกิจ/เป้าหมาย

๑.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  และสุนทรียภาพ

มิติด้านผู้เรียน

๑.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

๒.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

๓.  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านสมวัยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

๓.เด็กมีพัฒนาการครบ ๔ ด้านสมวัยและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

 
 

๔.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

๔.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

 

๕.พัฒนาและส่งเสริมครูในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้

มิติด้านครูและการจัดการเรียนรู้

๕.ครูสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๖.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามที่โรงเรียนกำหนด

 

๗.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนด

มิติด้านการบริหารจัดการศึกษา

๗.โรงเรียนมีระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

 

๘.จัดบรรยากาศ สถานที่  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๘.โรงเรียนจัดสถานที่แหล่งการเรียนรู้  หลากหลาย รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 

๙.จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้  เกี่ยวกับเจตนารมณ์ แห่งพระวรสาร รักและรับใช้ บูรณาการหลักศาสนสัมพันธ์

๙. โรงเรียนจัดบรรยากาศและจัดการเรียนรู้โดยเน้นเจตนารมณ์แห่งพระวรสารรัก – รับใช้บูรณาการหลักศาสนสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๑๐.พัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร

๑๐.โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ทั้งองค์กร

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

               ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน

พันธกิจ(Mission)

เป้าหมาย(Goals)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์(Strategies)

๑.ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพ

มิติด้านผู้เรียน

๑.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์ที่ ๑  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๒  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

๒.  ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์ที่  ๓  จัดกิจกรรมพัฒนาปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่  ๔   จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้  จิตสำนึกและสามารถแสดงออกซึ่งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์ที่  ๕  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้  และจิตสำนึกและสามารถแสดงออกซึ่งการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓.   พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านสมวัยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

๓. เด็กมีพัฒนาการครบ ๔ ด้านสมวัยและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

กลยุทธ์ที่  ๖  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านสมวัยและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครบทั้ง   ๘ กลุ่มสาระ ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด

กลยุทธ์ที่  ๗  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

กลยุทธ์ที่  ๘ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ   การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์ที่  ๙  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๔. ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน/เสียสละ

๔.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

กลยุทธ์ที่  ๑๐  จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตน ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลกได้

พันธกิจ(Mission)

เป้าหมาย(Goals)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)

๕.  พัฒนาและส่งเสริมครู  ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

มิติด้านครูและการจัดการเรียนรู้

๕.ครูสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์ที่  ๑๑  จัดให้มีการอบรม /สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริม ให้ครูนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

๖.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามที่โรงเรียนกำหนด

กลยุทธ์ที่  ๑๒  จัดให้มีการอบรม/สัมมนาครูเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู  เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

๗.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนด

มิติด้านการบริหารจัดการศึกษา

๗.โรงเรียนมีระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์ที่  ๑๓ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานการประเมินและการรายงานคุณภาพตามคุณภาพภายในการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา

กลยุทธ์ที่  ๑๔ จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๘.  จัดบรรยากาศ สถานที่  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้

๘.โรงเรียนจัดสถานที่แหล่งการเรียนรู้  หลากหลาย รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  ๑๕โรงเรียนมีการจัดสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ที่  ๑๖  โรงเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๙.จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้  เกี่ยวกับเจตนารมณ์ แห่งพระวรสาร รักและรับใช้ บูรณาการหลักศาสนสัมพันธ์

๙. โรงเรียนจัดบรรยากาศและจัดการเรียนรู้โดยเน้นเจตนารมณ์แห่งพระวรสารรัก – รับใช้บูรณาการหลักศาสนสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่  ๑๗ โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เกี่ยวกับเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร รัก – รับใช้ในโรงเรียนและจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับ รัก – รับใช้

๑๐.พัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม      ทั้งองค์กร

๑๐.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ          แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งองค์กร

กลยุทธ์ที่  ๑๘  จัดให้มีการอบรม/สัมมนา ครูและบุคลากร เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและจัดให้มีการดำเนินงาน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่  ๑๙ โรงเรียนพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดที่พัฒนา

กลยุทธ์ที่  ๒๐  โรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง  การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔

กลยุทธ์ที่  ๒๑  จัดให้มีระบบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ


เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา

       โรงเรียนเซนต์แมรี ได้รับการสนับสนุน  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน สำหรับโครงการที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่มีต่อสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘   มี ๓ โครงการ ดังนี้

. โครงการที่เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ตามปรัชญาของ โรงเรียน ได้แก่“โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน”

๒. โครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นโครงการพัฒนาตามจุดเน้นให้เป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่  “โรงเรียนศาสนสัมพันธ์”

. โครงการพิเศษของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่มีต่อสังคม

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗   มี ๒ โครงการ ได้แก่

๑.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา” เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการแก้ปัญหาสังคม ด้วยการให้นักเรียน ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ให้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 ๒. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

 

       ผลงานระดับโรงเรียน

        ๑.  รางวัลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕และ ๒๕๕๖

        ๒.  รางวัลเหรียญทองแดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕และ ๒๕๕๖

        ๓. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

       ๔. รางวัลโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

       ๕. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

       ๖. โรงเรียนรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รอบ  ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๓

         ๗. รางวัลเหรียญทองในงานจัดนิทรรศการ “อ่านคล่อง เขียนถูก ลูกรักการอ่าน” งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

          ๘.  รางวัลเหรียญทองในงานประกวด Best  Practices  การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย“กิจกรรมหนึ่งนักเรียนหนึ่งติวเตอร์”  งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

           ๙.  รางวัลเหรียญทองในงานประกวด Best  Practices  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย“Book &Drink Shop  งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

 

         ผลงานระดับผู้บริหาร

๑. ดร.ยุทธวีร์    แก้วทองใหญ่   ผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)และ(จ.ภ.)  และ รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

๒. นางอัชรี   ชาญเชาว์   รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  อำเภอบางปะอิน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖และรับโล่เกียรติคุณหนึ่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๗

๓.  นายสมควร  ห่อทอง  ผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)และ(จ.ภ.)    รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  อำเภอบางปะอิน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔และ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ๒๐ ปีขึ้นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ  จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

        ผลงานระดับครู

๑.      ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

ชั้นเริ่มต้น(บ.ภ.)

ชั้นสูงสุด(จ.ภ.)

๑.

นางสาวประภารัตน์

วนิชชาการ

P

 

๒.

นางเสาวลักษณ์

รัตนานิพนธ์

P

P

๓.

นางสาวชุติวรรณ

แจ่มใจหาญ

P

 

 

  ๒.   ครูที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นางจันทร์วิมมล     นัยพันธ์

 

buy viagra overnight delivery

นางชุติวรรณ          แจ่มใจหาญ

 

นายศิริพงษ์            ตรัสศรี

 

นางพิราวรรณ       จันทร์ประเสริฐ

 

นางศุภณัฐ             ล่ำแรง

 

นางประภารัตน์     วนิชชาการ

 

นางอรไท              ดอกไม้แก้ว

 

นางเสาวลักษณ์      รัตนานิพนธ์

 

  

         ผลงานระดับนักเรียน

ที่

รางวัลและผลงาน

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

๑.

รางวัลทีมพัฒนายอดเยี่ยมการแข่งขันเทควันโด อยุธยาโอเพ่นส์ แชมป์ชิพ ๒๐๑๒

๒๕๕๑-๒๕๕๔

สมาคมกีฬากรุงเก่า

๒.

เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี

๒๕๕๓

สพป.อย. เขต๒

๓.

เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

๒๕๕๓

สพป.อย. เขต๒

๔.

รางวัลเหรียญทอง(Best Pratices) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “Book and Drink Shop”

๒๕๕๔

สพป.อย. เขต๒

๕.

รางวัลรองชนะเลิศการประกวด  กิจกรรมTo Be Number One

๒๕๕๔

โรงพยาบาลบางปะอิน

๖.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนูน้อย

นพมาศ  เด็กหญิงพลอยพรรณ กุลลีลาชัย

๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

๗.

รางวัลชมเชย ในการแข่งกิจกรรม อย.น้อย

๒๕๕๖

กระทรวงสาธารณสุข

๘.

ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๙.

ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์อังกฤษ

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๐.

เหรียญเงินการประกวดโครงงานอาชีพ

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๑.

เหรียญเงินการวาดภาพโปรแกรมกราฟฟิก

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๒.

เหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ “อาเซียน”

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๓.

เหรียญทองแดงการแสดงวิทยาศาสตร์

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

ที่

รางวัลและผลงาน

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

๑๔.

เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๕.

เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลองระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๖.

เหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๗.

เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ระดับภาค

๒๕๕๖

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

๑๘.

เหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๑๙.

เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๐.

เหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๑.

เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๒.

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๓.

เหรียญเงินการแข่งรำวงมาตรฐาน

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๔.

เหรียญทองการอ่านสุนทรพจน์

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๕.

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๖.

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๗.

เหรียญทองการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๘.

เหรียญเงินการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๒๙.

เหรียญทองแดงการอ่านจับใจความ  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๓๐.

เหรียญเงินการอ่านจับใจความ  ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๓๑.

เหรียญเงินการเขียนเรียงความ อ่านจับใจความ 

ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๓๒.

เหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป๑.-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.อย. เขต๒

๓๓.

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐ รายการแข่งขัน

การแข่งขันเทควันโด อบจ.คัพ ปี ๒๕๕๗

๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๔.

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่๑๗

๒๕๕๗

สพฐ.